Yazı ile hemhal olanların kitap tavsiyesine ihtiyaçları yoktur çünkü onlar ilgilendikleri türdeki kitapların yayınını yakından izlerler, rafa çıktığı anda edinirler. 

Kitap tavsiyesi, yazma maksadı taşımayan ancak düşünce ve edebiyat dünyasındaki nitelikli kitaplardan haberdar olmayı, onları fazla gecikmeden okumayı isteyenler için gereklidir. Yayın sektörünü asıl ayakta tutan bu okurlar ticaret, zenaat, memuriyet vb. farklı ilgileri nedeniyle yeni kitapların takibine özel bir zaman ayırmadıkları için iyi kitapların bilgisini ilk planda okudukları gazetelerden, dergilerden almayı beklerler. 

Yeni Şafak Kitap ekinin (öncekileri gibi) son sayısı da bu hassasiyetle hazırlandı;  yayınevlerinin kitap listelerine yer verilmesinin dışında birçok yeni kitap özel değerlendirmelerle zikredilen okurun dikkat ve beğenilerine sunuldu. 
Madem Beylikdüzü’ndeki kitap fuarı bugün sona eriyor ben de hem Yeni Şafak Kitap ekinin söz konusu gayretine katkı hem de bu fuara mahsus son hatırlatma kabilinden aşağıdaki (yazar, kitap ve yayınevi adını içeren) listeyi ilgilileri için paylaşmamın yararlı olacağını düşündüm: 

1-İbn Acibe el-Hasenî, Bahrü’l Medîd – fî tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd (10 cilt), Semerkand Yay.
2-İhsan Süreyya Sırma, Müslümanların Tarihi (5 cilt), Beyan Yay.
3- İbn Kayyım El-Cevziyye, İ’lâmü’l-Muvakki’în (4 cilt), Pınar Yay.
4- Ebü’l-Hasan el-Âmirî, Kitâbu’l-emed ale’l-ebed (Sonsuzluk Peşinde), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay.
5-Kadî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse – Mu’tezile’nin Beş İlkesi (2 cilt), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay.
6-Recep Alpyağıl, Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen-Ek-i 1 (Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi), İz Yay. 
7-Fatma Serap Karamollaoğlu, Kur’an Işığında Belagat Dersleri – Bed’i İlmi, İşaret Yay.
8-Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâ’î, Klasik Yay. (çevrim-yazı); Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yay., (Orjinal metin ve çevrim-yazı)
9- İhvân-ı Safâ Risâleleri (4 cilt), Ayrıntı Yay. 
10-Henri Bergson, Metafizik Dersleri, Pinhan Yay.
11-Kemal Edib Kürkçüoğlu, Tasavvuf Tarihi Ders Notları, Büyüyenay Yay.
12-Geydim Hırkayı – Sefer Efendi’nin Sohbetleri, Haz.: Adalet Çakır, Dergah Yay.
13- Özne’yi Yeniden Düşünmek, Haz.: James D. Fabuion, İnsan Yay.
14- Henri Lefebvre, Mekânın Üretimi, İthaki Yay.
15-Francis Bacon, Duyumsamanın Mantığı, Norgunk Yay.
16-Süreyya Su, Çağdaş Sanatın Felsefe Söylemi, Profil Yay.
17-Özkan Gözel, Hızır İle Musa -Olmak ve Aramak, Profil Yay.
18-Ercan Çağlayan, Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası (1923-1950), İletişim Yay.
19-Arend Lijphart, Demokrasi Modelleri – Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları, İthaki Yay.
20- Yasin Aktay, Korku ve İktidar  – Komplo Üretimi ve Elit Tahakkümü, Pınar Yay.
21-Sadık Albayrak, Türkiye’de İslâmcılık-Batıcılık Mücadelesi, İz Yay.
22-Filibeli Ahmed Hilmi, Yirminci Asırda Alem-i İslam ve Avrupa Siyaseti, Büyüyenay Yay.
23-Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun, Kapitalizmin Geleceği Var mı?, Metis Yay.
24-Adam Smith, Milletlerin Zenginliği, İş Bankası Kültür Yay. 
25-Roger Garaudy, İlahi Mesajların Toprağı Filistin, Türk Edebiyatı Vakfı Yay.
26-Mourıd Barghoutı, Şairin Filistini, Klasik Yay.
27-Herodotos, Tarih, İş Bankası Kültür Yay.
28-Lewis Mumford, Tarih Boyunca Kent – Kökenleri, Grçirdiği Değişimler ve Geleceği, Ayrıntı Yay. 
29-Roger Garaudy, Endülüste İslam – Düşüncenin Başkenti Kurtuba, Türk Edebiyatı Vakfı Yay.
30-Müstakim-zâde Süleyman Sa’deddin, Tuhfe-i Hattatin, Klasik Yay.
31-Hal Foster, Sanat-Mimarlık Kompleksi – Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği, İletişim Yay.
32-Paul Hindemith, Bestecinin Dünyası, Norgunk Yay. 
33-Harold Bloom, Batı Kanonu –Çağların Ekolleri ve Kitapları, İthaki Yay.
34-Erwin Panofsky, İkonoloji Araştırmaları, Pinhan Yay.
35-Jean Mesqui, Savaştan Barışa Şatolar ve Kaleler, Yapı Kredi Yay. 
36-Sabahattin Zaim, Bir Ömrün Hikâyesi, İşaret Yay.
37-Hoca Ali Rıza 1858-1930, Yapı Kredi Yay. 
38-Hüseyin su, Kalemin Yükü, Şule Yay.
39-Berat Açıl, Klasik Türk Edebiyatında Alegori, Küre Yay.
40-Cemal Kurnaz – Mustafa Tatçı, Türk Edebiyatında Şathiyye, Akçağ Yay. 
41-Mustafa Kutlu, Dem Bu Demdir, Dergah Yay.
42-Cemal Şakar, Portakal Bahçeleri, İz Yay. 
43-Kamil Doruk, Yağ Sevgili Yürek, Büyüyenay Yay. 
44-Sibel Eraslan, Hz. Aişe, Timaş Yay.
45-Bünyamin Demirci, Kelebeğe Tapan Adam, Şule Yay.
46-Güzde Ertürk, Öbür Dünya Öyküleri, Şule Yay.
47-Italo Svevo, Boş Zamanlarım, Sel Yay.