e-fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu genişletiliyor – Fikrikadim

e-fatura kullanma ve e-defter tutma zorunluluğu genişletiliyor

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI İLE E- FATURA KULLANMA VE E- DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MÜKELLEFLERİN KAPSAMI GENİŞLETİYOR

Elektronik fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına, alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin verilmiştir.

28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 416 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi kapsamında fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere elektronik fatura uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

Diğer taraftan, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerdenwww.edefter.gov.tr internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter kullanımına izin verilmiştir.

Ayrıca, 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli mükellef gruplarına vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmiştir.

 Buna göre; 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” getirilen 

– 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan. 

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

Mükelleflerin; 

– 2014 takvim yılında e-fatura (elektronik fatura) uygulamasına, 

– 2015 takvim yılında e-defter (elektronik defter) uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde 16.12.2014 tarihinden bu tarafa hazırlanan “e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarının Kapsamının Genişletilmesi ile Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin Tebliğ Taslağı” yayınlanmaktadır.

Söz konusu tebliğ taslağında; 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 242 ve 257 inci maddelerinde yer verilen yetkilere istinaden Maliye Bakanlığınca aşağıda belirtilen mükelleflere elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmektedir.

Bu kapsamda; 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak;

a) 2013 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,

b) 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükelleflere;

01/01/2016 tarihine kadar elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir.

Ayrıca, bu tebliğin yayım tarihinden sonra, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa etmeye başlayan mükelleflere ve 2013 takvim yılını izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettirdikleri veya 10 Milyon brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren hazırlık süresi üç (3) aydan az olmamak üzere izleyen takvim yılının başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmektedir.

Yine anılan tebliğ taslağının 4. Bölümünde e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, yolcu beraberi eşya (Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar) ihracına ilişkin olarak fatura düzenleyecek olanların, söz konusu faturalarını da e-Fatura olarak düzenleyecekleri hükmedilmektedir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin esaslar, uygulamanın başlangıç tarihi ile yolcu beraberi eşya faturası düzenleyen mükelleflerin ve yetki belgeli aracı kurumların e-fatura sisteminden yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” nda ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.

Görüldüğü üzere; kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin en önemli saç ayaklarından biri olan e- fatura kullanma ve e- defter tutma zorunluğunun kapsamı iyice genişletilmekte olup, tebliğ taslağı tüm mükelleflerin kapsam içine alınma sürecinin beklenenden daha hızlı olacağının da işaretçisidir.

 

Günün Sözü: “Hakk’ın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine, teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. ” ŞEMS-İ TEBRİZ

Yeminli Mali Müşavir

( E. Vergi Müfettişi)

ymmerkanyalcin@gmail.com

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

  • Site Yorum
  • Facebook Yorum

2 adet yorum var.

  1. şaban korkmaz dedi ki:

    bilmiyorduk, uyarılarınız için sağolun

  2. Limosolllu naci dedi ki:

    eğer söylediğiniz gibi bu yeni uygulama
    kayıt dışı ekonomi ile mücadele için yapılıyorsa itirazım yok!!!

Bir yorum bırak