E-Defter uygulaması başlıyor başvuru için geç kalmayın – Fikrikadim

E-Defter uygulaması başlıyor başvuru için geç kalmayın

E- Defter Nedir?

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin www.edefter.gov.tr sitesinde duyurulan format (XBRL – Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili) ve standartlara uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılmaktadır. Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

E-Defter uygulaması kapsamında oluşturulacak yasal defterler, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir (Büyük Defter)’dir. 

Kapsama Giren Mükellefler

Uygulama; 421 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu” getirilen

– 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan.

– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden                             31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan,

Mükelleflerin;

 – 2014 takvim yılında e-fatura (elektronik fatura) uygulamasına,

 – 2015 takvim yılında e-defter (elektronik defter) uygulamasına geçmeleri zorunlu tutulmuştur. 

Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıda yer alan şartları taşımaları gerekmektedir;

 – Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları,

 – Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olması,

 – Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. e-defer uygulaması kapsamına giren mükellefler sisteme kayıtlarını 4 nisan 2014 tarihinden itibaren elektronik ortamdahttp://www.edefter.gov.tr/ portalı üzerinde gerçekleştirebilmektedir.

 Elektronik Defter Uygulamasında;

 – Tüzel kişiler, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişiliği olmayan ortaklıklar ile

 -Gerçek Kişiler şeklinde gruplandırılan mükellefler www.edefter.gov.tr/başvuru adresinde yer alan e-Defter Başvuru Formu ve Taahhütnamesini doldurarak başvurularını kuruma/kendilerine ait Mali Mühürleri ile onaylamaları gerekmektedir.

Gelir idaresi başkanlığınca e-defter tutmasına izin verilen mükellefler, başvuru tarihini takip eden ayın başından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. Özel hesap dönemine tabi mükellefler ise  başvuru tarihini takip eden özel hesap dönemi ay kesri itibariyle elektronik defter tutmaya başlayacaklardır. e-defter tutacak olan mükellefler, tebliğ ile belirlenen format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturarak saklayacaklardır.

Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başkanlıkça test edilerek izin verilen yazılımların dışında başka bir yazılımla e-defter tutulması mümkün değildir.

2014 Yılında VUK 421 sıra nolu genel tebliği kapsamında e-fatura kullanmaya başlayan mükelleflerin 2015 yılında e-defter kullanmaları zorunludur. Bu mükelleflerin işletmelerinde kullanmakta oldukları muhasebe ve e-fatura yazılım programına uygun bir e-defter programı ve mali mühür veya elektronik imzası bulunmayan mükelleflerin Aralık ayına kadar gerekli ön hazırlıkları yapmasında yarar bulunmaktadır.

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden elektronik defter uygulamasına;

– 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren,

– 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

– Özel hesap dönemine tabi olanların 1 Aralık 2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

Elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır.

Sorumluluk ve Cezai Yaptırımlar

– 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonuyöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup, elektronik fatura uygulamasını sadece portalyöntemiyle kullanabileceklerdir.

– Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.

– Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunur.

– Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

– Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında  Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.

– Bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamazlar. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

Yeminli Mali Müşavir ( E. Vergi Müfettişi)

ymmerkanyalcin@gmail.com

*BU MAKALEDE YER ALAN FİKİRLER YAZARA AİTTİR VE FİKRİKADİM?COM'un EDİTORYAL POLİTİKASINI YANSITMAYABİLİR.

YAZAR HAKKINDA

 • Site Yorum
 • Facebook Yorum

3 adet yorum var.

 1. şermin şerbetli dedi ki:

  yerinde bir uyarı ve bilgilendirme, geç kalmayın yoksa canınız çok yanar

 2. mükellef dedi ki:

  Erkan bey yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum, çok faydalı benim ve benim gibiler için.

 3. çelik dedi ki:

  takvim öenmli, tam zamanında başvuru yapılmalı yoksa ceza bindirimli kapımızı çalar

Bir yorum bırak