Fikr-i Kadim, Author at Fikrikadim – Sayfa 660 / 660