Fikr-i Kadim, Author at Fikrikadim – Sayfa 4 / 660