Fikr-i Kadim, Author at Fikrikadim – Sayfa 3 / 660