Fikr-i Kadim, Author at Fikrikadim – Sayfa 2 / 660